ปัจจัยหลักที่เชื้อราต้องใช้ในการเจริญเติบโต

Administrator

 ปัจจัยที่ Fungi ต้องการในการเจริญเติบโต (Growth Needs of Fungi)

ปัจจัยหลักที่เชื้อราต้องใช้ในการเจริญเติบโต


1. น้ำ (Water) น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในขบวนการมีชีวิตและการเจริญเติบโตของ Fungi ตามจุดประสงค์ที่สำคัญ คือ

 • ก. Difflusion Medium คือเป็นตัวกลางการกระจายและการแทรกซึมของ Enzymes และการละลายอาหารต่างๆ ข้างนอก hyphae นอกจากนี้ยังทำให้ผนังของ spores อ่อน และทำการเคลื่อนย้ายอาหารต่างๆเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต

 • ข. A Reactant in digestive hydrolyic reation คือเป็นตัวย่อยและละลายในปฏิกิริยา hydrolysis
  เป็นปฏิกิริยาที่ Enzymes ที่รวมกันกับน้ำแบ่งแยกในโมเลกุลของสารประกอบเกิดเป็นโมเลกุลใหม่ของสารประกอบ
   
 • ค. For complicated vital chemical reaction of life เนื่องจาก fungi เป็น จุลินทรีย์ที่มีชีวิต น้ำจึงมีความสำคัญสำหรับขบวนการชีวิตทางเคมีที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในเนื้อไม้ Fungi จึงต้องมีน้ำอิสระ (Free water) อยู่ในช่องว่าง (Lumen) ของเซลล์ของเนื้อไม้

น้ำหรือความชื้นที่เชื้อราในการเจริญเติบโตแยกเป็น

 • ความชื้นในเนื้อไม้ เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีที่ MC 35-50% ความชื้นสูงกว่าจุดหมาด (F.S.P) 25% ไม่ดีที่ MC ต่ำกว่า20%
 • ความชื้นในอากาศ ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต คือ 60-70% ถ้าสูงหรือต่ำกว่านี้จะเจริญได้ไม่ดี
 •  

2. อุณหภูมิ (Temperature)ปฏิกิริยาทางขบวนการชีวิตไม่ว่าจะเป็นขบวนการสร้างหรือขบวนการทำลายของเซลล์ที่มีชีวิตจะเป็น ปฏิกิริยาที่ยุ่งยากซับซ้อนที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับปฏิกิริยาเคมี ตัวอย่างเช่น ขบวนการหายใจ (Repiration) ขบวนการสังเคราะห์สารพวก Protoplasm เป็นที่ทราบกันดีว่าอุณหภูมิจะมีผลดีต่ออัตราความเร็วของปฏิกิริยาทางเคมีของขบวนการแห่งชีวิตของเซลล์ กล่าวว่าปฏิกิริยานี้จะมีความเร็วเป็น 2 เท่า ทุกๆอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ที่เพิ่มขึ้นภายในขอบเขตจำกัด สำหรับ Fungi อุณหภูมิสูงสุดในการเจริญเติบโตจะอยู่ประมาณ 42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิปานกลางที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตจะอยู่ระหว่าง 20-35 องศาเซลเซียส และเชื้อราจะหยุดการเจริญเติบโตที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิที่เชื้อราทนได้ในเวลาจำกัด
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) เวลา (นาที)
65 75
77 30
82 20
93 10
100 5

3. ออกซิเจน (Oxygen) O2 เป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของ Fungi และของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด ซึ่งพลังงาน (Energy) ต่างๆที่เกิดขึ้นในขบวนการแห่งชีวิตของเซลล์นั้นได้มาจากขบวนการ Respiration ซึ่งขบวนการหายใจนี้เป็นอนุกรมทางปฏิกิริยาเคมีที่ยุ่งยากซับซ้อน และจะสมบูรณ์เมื่อมีการใช้อาหารที่มีอยู่และปลดปล่อยพลังงานออกมา ซึ่งจะเกี่ยวกับการใช้ O2 และปล่อย CO2 และ H2O สู่บรรยากาศ

การหายใจของ Fungi มี 2 แบบ คือ

 1. Aerobic เป็นการหายใจที่ใช้ O2 ที่บริสุทธิ์
 2. Anaerobic (Fermentation) เป็นการหายใจที่ไม่ต้องใช้หรือขาด O2 เชื้อราที่ทำให้ไม้ผุและไม้เสียสีส่วนมากมีขบวนการหายใจแบบ Aerobic ดังนั้น เชื้อราที่ทำลายไม้จึงต้องการ O2 ในการเจริญเติบโตจากการทดลองพบว่าการเจริญเติบโตของ Fungi จะลดลง ถ้าลดจำนวน O2 ลงถึง 1/17 ของความดันบรรยากาศปกติ
   

4. อาหาร (Food) Fungi ต้องการอาหารเพื่อมาผลิตเป็นพลังงาน เพื่อการเจริญเติบโต การกินอาหารของเชื้อราจะใช้ Enzymes เข้าย่อยทำลายทำให้โมเลกุลของอาหารแตกเป็นโมเลกุลเล็กๆ จากนั้นก็จะดูดซึมเข้าสู่เส้นใยของเชื้อรา อาหารที่เชื้อราต้องการที่มีอยู่ในเนื้อไม้ ได้แก่ Cellulose, Hemicellulose, Lignin, แป้ง, น้ำตาล และแร่ธาตุอื่นๆ เช่น Thiamine นอกจากนี้ยังต้องการสารประกอบ Nitrogen ซึ่งปกติจะมีอยู่ในเนื้อไม้ ประมาณ 1.01-0.03 %

ใน Softwood และ Hardwood จะมี
Cellulose 50-60% dryweight
Hemicellulose 10% dryweight
Lignin 20-25% dryweight

ปัจจัยสองที่เชื้อราใช้ในการเจริญเติบโต

 1. ความเข้มข้นกรด-ด่าง สภาพแวดล้อมที่เป็นกรดอ่อน ช่วยให้เชื้อราทำลายไม่ได้ดีขึ้น PH ที่เหมาะสมคือ 4.5-5.5
 2. แสงสว่าง (Light) แสงสว่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เชื้อราสร้างดอกเห็ด (Fruiting bodies) แต่แสงสว่างไม่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตระยะแรกของเชื้อรา ส่วนแสง Ultraviolet (UV) จะเป็นพิษต่อเชื้อราส่วนมาก ดังนั้นในห้องเขี่ยเชื้อ จึงนิยมใช้แสง Ultraviolet ในการทำความสะอาด

  ส่วนแสง x-rey ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือไม่ 
  อ้างอิงจากhttp://www.buranapagroup.com/knowledge_fungi.php