ลำดับ          ชื่อการบ้าน           วันที่กำหนดส่ง           รูปแบบการส่งงาน           ช่องทางการส่งงาน              
  ใบงานที่ 4 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 16 - 8 - 63 ไฟล์ PDF หรือ JPG edufarm
  ถอดรหัสนวัตกรรม 17 - 8 - 63 เอกสารที่ได้รับแจก ส่งในคาบเรียน
  เขียนข้อเสนอโครงการ 23 - 8 - 63 ไฟล์word 

Click Link

  ใบงานที่ 6 สืบค้นและสังเคราะห์ความรู้จาก บทความวิชาการนานาชาติ 28 - 8 -63
16.30 น.
กระดาษ A4 ที่ห้องพักอาจารย์
  เขียน Blog ภาษาอังกฤษ 28 - 8 - 63 ไฟล์ PDF หรือ JPG google class room
         
         
Contact Us
Feel free to contact us if you have any questions
© ฟาร์มเห็ด Bassbio. All Rights Reserved.

Login Form

Bassbio
/** */